ZEPTER AKCIOVÁ PONUKA – akčné zľavy až 35 % a darčeky v hodnote 160 EUR.

Podmienky zákazníckeho programu ZEPTER BIZZCLUB

I. Členstvo v ZEPTER BIZZCLUB

1. Program ZEPTER BIZZCLUB (ďalej len „Program” alebo „BIZZCLUB”) je vernostný program, ktorý usporiadateľ programu zriaďuje pre zákazníkov či potencionálnych zákazníkov a ktorého cieľom je popularizovať a propagovať výrobky značky ZEPTER. Tento bezplatný a dobrovoľný program poskytuje členom výhody, ktoré sú definované v týchto podmienkach.

 2. Usporiadateľom programu je spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s r.o., so sídlom Spálená 112/55, 110 00 Praha 1, IČO: 145 00 469, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Prahe, oddiel C vložka 92470, tel.: +420 311 331 888, email: bizzclub@zepter.cz, Pre Slovenskú republiku ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR Mestský súd Bratislava III. odd. Po vložka č. 8859/B, IČO: 54992958, IČ DPH: SK4120360409, DIČ: 4120360409, tel.: + 421 2 49 100 966, email: bizzclub@zepter.sk, (ďalej len „ZEPTER INTERNATIONAL“ alebo „Usporiadateľ“)

3. Členom BIZZCLUB sa môže stať každá fyzická osoba (fyzická osoba staršia ako 18 rokov) a právnická osoba, po splnení týchto podmienok:
a. ako nový zákazník uzavrie so spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. kúpnu zmluvu (ďalej „KZ“) a v tejto kúpnej zmluve vysloví súhlas s členstvom v BIZZCLUB a s podmienkami členstva,
b. ako súčasný zákazník s prideleným ID (identifikačným číslom zákazníka), ktorý je držiteľom Zlatej karty, alebo členom ZEPTER VIP CLUBU, pokiaľ nepožiada o zrušenie členstva v BIZZCLUB a nevysloví súhlas s podmienkami členstva,
c. ako súčasný zákazník s prideleným ID sa zaregistruje, vysloví súhlas s členstvom v BIZZCLUB a s podmienkami členstva
d. ako fyzická či právnická osoba sa zaregistruje (vyplní prihlášku) a vysloví súhlas s členstvom v BIZZCLUB a s podmienkami členstva.

Členstvo v BIZZCLUB je úplne dobrovoľné a bezplatné.

 

II. Práva člena ZEPTER BIZZCLUB

1. Členstvo v BIZZCLUB oprávňuje člena získavať od spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. špeciálne výhody určené pre členov BIZZCLUB, zúčastniť sa špeciálnych marketingových akcií a programov a čerpať zľavy, výhody a bonusy určené pre členov BIZZCLUB.

2. Všetci členovia BIZZCLUB sú oprávnení nakupovať na území Slovenskej republiky za zvýhodnené ceny, a to v obchodoch Zepter, cez internet https://live100.sk/ či u obchodných konzultantov. Člen BIZZCLUB má pri nákupe právo na zľavu z každého nákupu pri vybraných výrobkoch ZEPTER, ktorá sa uplatní z odporúčanej maloobchodnej ceny priamo pri nákupe (vykonanie záväznej objednávky tovaru). Zľavy nie je možné kombinovať s inými obchodnými ponukami, zľavami alebo akciami, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak. V prípade akéhokoľvek zrušenia kúpnej zmluvy, kde člen BIZZCLUB uplatnil nárok na zľavu, je spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinná vrátiť iba doplatok kúpnej ceny po uplatnenej zľave, peňažná čiastka zodpovedajúca uplatnenej zľave sa nevracia.

 

3. Všetci členovia BIZZCLUB získavajú právo na prednostné informácie o akciách, novinkách spoločnosti a súťažiach.

Ďalej všetci členovia získavajú:
a. zadarmo nové materiály k výrobkom
b. zadarmo poradenstvo k terapii svetlom Bioptron
c. poradenstvo zdravého stravovania
d. účasť na škole varenia zadarmo
e. prednostné pozvanie na špeciálne akcie, semináre, predvádzanie výrobkov, uvádzanie nových výrobkov a špeciálne propagačné ponuky pre členov
f. zvýhodnené vstupné na kultúrne akcie organizované ZEPTER Group a jej partnermi
g. zľavy na tovar a služby poskytované partnermi ZEPTER Group

4. Člen BIZZCLUBu získava za odporúčanie nových zákazníkov do BIZZCLUBu spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. odmenu vo výške až 10 % z hodnoty ich prvej kúpnej zmluvy (objednávky), a to za podmienky, že kúpna zmluva je zo strany odporučeného zákazníka úplne splnená a zaplatená a odo dňa dodania tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy ubehlo viac ako 40 dní a zo strany odporúčaného zákazníka nedošlo k zrušeniu takej kúpnej zmluvy. Nárok na odmenu je viazaný vždy na ID člena BIZZCLUB a je neprevoditeľný. Po overení vzniku nároku na odmenu bude táto odmena pripísaná (najneskôr do 40 dní od vzniku nároku) na virtuálne konto člena BIZZCLUB. Na virtuálnom konte člena BIZZCLUB sú odmeny evidované vždy počas celého vyhodnocovaného obdobia. Vyhodnocovaným obdobím je kalendárny rok (od 1. januára aktuálneho roku do 31. decembra aktuálneho roku). Pokiaľ člen BIZZCLUBu získa vo vyhodnocovanom období nárok na odmenu vo viacerých prípadoch (viac kúpnych zmlúv odporúčaných zákazníkov), tieto odmeny sa postupne načítajú na virtuálne konto člena BIZZCLUB. Člen BIZZCLUBu je oprávnený odmeny získané počas príslušného vyhodnocovaného obdobia uplatniť za podmienok a v termíne stanovenom v týchto podmienkach. Nárok na odmenu musí člen BIZZCLUB uplatniť v spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. najneskôr do jedného roka od konca príslušného vyhodnocovaného obdobia (do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka po príslušnom vyhodnocovanom období), inak tento nárok bez akejkoľvek náhrady zaniká. Uplatnenie odmeny vykoná člen BIZZCLUB cez internetové stránky BIZZCLUB. Pri uplatnení odmeny člen BIZZCLUB zvolí aj spôsob čerpania odmeny. Výška odmeny je vždy vyčíslená v peniazoch a to v EUR. Odmena člena BIZZCLUB môže byť čerpaná nasledujúcimi spôsobmi: a. vyplatenie peňažnej sumy b. zľava až 100 % na výrobky spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

5. V prípade, že člen BIZZCLUBu sa rozhodne vyčerpať nárok na svoju odmenu v peniazoch, zvolí typ zmluvného vzťahu, ktorý musí byť uzavretý ako podklad pre vyplatenie peňažnej čiastky. V prípade, že nebude príslušný zmluvný vzťah uzavretý, nemožno peňažnú čiastku vyplatiť a nárok na odmenu musí byť vyčerpaný v podobe zľavy na výrobky spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. Typy zmluvných vzťahov s ich zmluvnými podmienkami sú uvedené na internetových stránkach BIZZCLUB. Člen BIZZCLUB v závislosti od charakteru a rozsahu činnosti v BIZZCLUB môže zvoliť jeden z nasledujúcich zmluvných typov:
a) Zmluva o sprostredkovaní s nepodnikajúcou osobou – tento zmluvný typ môže byť uzavretý s nepodnikajúcou osobou v prípade výplaty odmeny,ktorá nebola získaná za sústavnú a opakujúcu sa činnosť v BIZZCLUB (menej ako 3 odporúčania počas kalendárneho roka) vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku.
b) Zmluva o sprostredkovaní s podnikateľom – tento zmluvný typ môže byť uzavretý s podnikateľom v prípade výplaty odmeny, ktorá bola získaná za sústavnú a opakujúcu sa činnosť v BIZZCLUB (viac ako 3 odporúčania počas kalendárneho roka) vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku. V prípade, že podnikateľ je registrovaný ako platiteľ DPH, bude k vyplácanej odmene pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. Po uzavretí príslušného zmluvného vzťahu bude odmena – peňažná čiastka vyplatená na bankový účet člena BIZZCLUB. Peňažné čiastky sú vyplácané vždy raz za mesiac, pokiaľ výška peňažnej čiastky, ktorá by mala byť vyplatená, presiahne čiastku 20 EUR. V prípade, že peňažná čiastka je nižšia ako 20 EUR, bude vyplatená členovi BIZZCLUB na konci vyhodnocovaného obdobia, teda k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Vyplácané peňažné čiastky podliehajú zdaneniu a povinným zrážkam a platbám podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Za podrobenie vyplácanej peňažnej čiastky zdaneniu a povinným zrážkam a platbám podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky zodpovedá člen BIZZCLUB. Nárok na odmenu môže člen BIZZCLUB uplatniť iba v krajine, kde je registrovaný.

6. V prípade, že člen BIZZCLUB sa rozhodne vyčerpať nárok na svoju odmenu v podobe zľavy na výrobky spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., overí výšku možnej zľavy a postup objednávky na Zákazníckom centre Zepter +421 2 49 100 966, bizzclub@zepter.sk. Zľavu nie je možné kombinovať s inými obchodnými ponukami, zľavami alebo akciami, okrem členskej zľavy na osobný nákup člena BIZZCLUB, ktorá je uvedená v týchto podmienkach vyššie. Zmluvné podmienky samotnej kúpnej zmluvy sa potom riadia zmluvnými podmienkami kúpnej zmluvy uzatváranej v internetovom obchode spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

 

III. Ukončenie členstva v BIZZCLUB

1. Člen BIZZCLUB je oprávnený kedykoľvek svoje členstvo v BIZZCLUB ukončiť, a to zaslaním písomného oznámenia o ukončení členstva na Zákaznícke centrum spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka na adrese Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava.

2. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je oprávnená ukončiť členstvo člena v BIZZCLUB, pokiaľ tento podstatným spôsobom porušil podmienky členstva. V prípade ukončenia členstva v BIZZCLUB sa automaticky stráca nárok na získané výhody, a to bez akejkoľvek náhrady.

 

IV. Ochrana osobných údajov člena BIZZCLUB

1. Správcom osobných údajov je usporiadateľ programu – spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o., so sídlom Praha 1, Nové Město, Spálená 55, IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Prahe, v oddiele C, vložka 92470.

2. Člen BIZZCLUBu týmto dáva usporiadateľovi programu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a uchovaním osobných údajov člena BIZZCLUBu, a to konkrétne mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, miesta podnikania, dátumu narodenia, rodného čísla, IČO, telefónneho čísla, e-mailu, a to na účely evidencie členov, evidencie a archivácie uzavretých kúpnych zmlúv členmi BIZZCLUBu a objednávok, za účelom dodania tovaru a jeho reklamácií, za účelom komunikácie ohľadom plnenia kúpnych zmlúv a členstva v BIZZCLUBe, za účelom účtovnej evidencie, za účelom vyhodnotenia vzniku nárokov na výhody a bonusy jednotlivých členov a za účelom štatistického vyhodnotenia predaja a uzavretých kúpnych zmlúv. Tento súhlas člen BIZZCLUBu udeľuje na dobu trvania svojho členstva v BIZZCLUBe a po dobu 10 rokov od ukončenia členstva v BIZZCLUBe.

3. Člen BIZZCLUBu týmto dáva usporiadateľovi programu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a uchovaním osobných údajov člena BIZZCLUBu, a to konkrétne mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu narodenia, telefónneho čísla, e-mailu, a to na účely zasielania výhod a bonusov, obchodných oznámení, nových e-mailov alebo telefonického rozhovoru. Tento súhlas člen BIZZCLUBu udeľuje na dobu trvania svojho členstva v BIZZCLUB a po dobu 10 rokov od ukončenia členstva v BIZZCLUBe.

4. Člen BIZZCLUBu berie na vedomie, že usporiadateľ programu môže osobné údaje poskytnuté členom BIZZCLUBu poskytnúť (sprístupniť) ďalším sprostredkovateľom (spracovateľom), ktorí sú uvedení na internetovej adrese: www.zepter.sk, alebo poskytnúť (sprístupniť) štátnym orgánom.

5. Člen BIZZCLUBu potvrdzuje, že bol usporiadateľom programu poučený o jeho právach a nárokoch podľa platnej právnej úpravy a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), a to najmä právo na prístup k jeho osobným údajom, právo na opravu jeho osobných údajov, právo na výmaz jeho osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania jeho osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov. Člen BIZZCLUBu sa môže svojich práv a nárokov dovolať písomne na adrese ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka, Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava alebo emailom na adrese: kontakt@zepter.sk, kde taktiež môže člen BIZZCLUBu svoj súhlas odvolať. Člen BIZZCLUBu môže podať sťažnosť na postup pri spracovaní osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov – www.uoou.sk.

6. Poskytnutie osobných údajov členom BIZZCLUBu je dobrovoľné, na účely uvedené v tomto článku ods. 2 je však podmienkou, ktorá je potrebná pre členstvo v BIZZCLUBe.

7. Člen BIZZCLUBu je povinný bezodkladne informovať spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. o zmene vyššie uvedených osobných údajov.

8. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenesie zodpovednosť za nedoručenie získanej výhody členovi BIZZCLUBu v dôsledku neaktuálnych alebo nesprávnych osobných údajov.

 

V. Záverečné ustanovenia BIZZCLUB

1. Členovia BIZZCLUBu boli oboznámení s aktuálnymi podmienkami členstva v BIZZCLUBe. Aktuálne podmienky členstva v BIZZCLUBe sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. www.zepter.sk a sú dostupné na všetkých prevádzkach spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

2. Členom BIZZCLUBu budú zasielané informácie o získaných odmenách a o novinkách, a to prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo SMS. Pokiaľ si člen BIZZCLUBu nebude priať naďalej dostávať tieto informácie, môže túto službu zrušiť prostredníctvom internetovej aplikácie.

3. Ku dňu 1. 8. 2023 došlo k zmene názvu zákazníckeho programu ZEPTER ClubLive 100 na ZEPTER BIZZCLUB.

4. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhradzuje právo a je oprávnená pozmeňovať či dopĺňať tieto podmienky členstva v BIZZCLUBe a výhody pre členov BIZZCLUBu.

5. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si taktiež vyhradzuje právo a je oprávnená ukončiť program BIZZCLUBu, a to bez náhrady.

 

VI. Platnosť podmienok členstva v BIZZCLUB

Tieto aktuálne podmienky členstva v BIZZCLUBe nadobúdajú platnosť okamihom ich zverejnenia, to je dňom 1. 8. 2023.

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka