ZEPTER AKCIOVÁ PONUKA – akčné zľavy až 35 % a darčeky v hodnote 160 EUR.

Obchodné podmienky internetového predaja

Predávajúci (označený aj ako „ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka“)

Predávajúcim je obchodná spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 54992958, IČ DPH: SK4120360409, DIČ: 4120360409, Spoločnosť zapísaná v OR Mestský súd Bratislava III. odd. Po vložka č. 8859/B, Tel.: +421 2 49 100 966, E-mail: kontakt@zepter.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ – fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti alebo podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluva uzavretá na diaľku (ďalej len „zmluva“)

Návrhom na uzavretie zmluvy  je umiestnenie ponuky predaja daného tovaru predávajúcim na jeho internetovú stránku, pričom  zmluva vzniká odoslaním správne vyplnenej elektronickej objednávky (formulára) kupujúcim prostredníctvom siete internet a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.

Právne vzťahy týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade, že pôjde o spotrebiteľa, aj zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými a účinnými predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

Obsah internetového obchodu nepredstavuje reklamnú ponuku ani nevyžiadanú reklamu v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhradzuje právo opraviť a zmeniť ponuku a cenu tovaru.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Obchodné, dodacie a platobné podmienky

1. Prostredníctvom internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. môže vybraný tovar objednávať a tento kúpiť každá osoba, ktorá sa podľa vyššie uvedeného považuje za kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s kúpou ním objednaného tovaru, s jeho kúpnou cenou a svojím záväzkom zaplatiť ju, s tým, že bol oboznámený s týmto tovarom (najmä jeho hlavnými vlastnosťami, spôsobe použitia, montáže a údržby a pod.) ako aj s týmito podmienkami, čím sa jeho takto zaslaná objednávka považuje za záväznú, ak nie je uvedené inak.

2. Základnou podmienkou akceptovania objednávky je správne vyplnenie formulára objednávky a jeho zaslanie do internetového obchodu ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

3. Objednávky možno posielať 24 hodín denne po celý rok. Objednávky odoslané v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň.

4. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť, pri doručení tovaru na dobierku, za objednaný tovar dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou doručovateľa.

5. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávkam, ktoré sú podozrivé, napr. tie, ktoré neobsahujú e-mailovú adresu, na ktorú by bolo možné potvrdiť objednávku.

6. Za deň uzatvorenia zmluvy a vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. sa pokladá deň, kedy bola odoslaná objednávka kupujúceho potvrdená spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.  ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. doručí spolu s tovarom kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy v listinnej podobe.

7. Po zaslaní objednávky kupujúcim mu spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. objednávku potvrdí emailom alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak objednávka nebude potvrdená do 24 hodín, bude zrušená. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom spotrebiteľa bezodkladne informovať.

8. Kúpna cena tovaru je cena uvedená pri tovare v internetovom obchode, táto je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH.

9. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. zaeviduje objednávku a spôsob platby a tovar dodá zákazníkovi na adresu ním uvedenú v objednávkovom formulári.. Tovar v hodnote do 60 EUR bude doručený na náklady zákazníka vo výške 4 EUR, tovar v hodnote nad 60 EUR bude doručený zákazníkovi bezplatne, teda na náklady spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.. V prípade písomnej alebo telefonickej objednávky je výška nákladov stanovená vo výške 4 EUR.

Tovar bude doručený na dobierku kuriérskou službou. Zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi kuriérskej služby pri doručení tovaru. Tovar nie je možné doručiť v sobotu, nedeľu ani v deň štátneho sviatku.

Platbu kúpnej ceny v hotovosti je možné uskutočniť do výšky 5 000 EUR a rovnako 5 000 EUR pri platbe kartou alebo dobierkou; uvedené neplatí pre prípad platby poštovým poukazom alebo vkladom na účet.

Kupujúci má možnosť nasledujúcej platby tovaru :

Platba na dobierku – v prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom zaslania tovaru zásielkovou službou na dobierku, je doba dodania tovaru desať pracovných dní od akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v závislosti od skladových zásob, kedy si spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. vyhradzuje právo túto lehotu na dodanie tovaru predĺžiť o nevyhnutný čas, o čom je povinná kupujúceho informovať. Kúpna cena za tovar je v tomto prípade zaplatená kupujúcim prostredníctvom zásielkovej služby pri prevzatí tovaru od zásielkovej služby kupujúcim alebo osobou, ktorú k tomu kupujúci poveril.

Platba bankovým prevodom vopred – pri platbe bankovým prevodom vopred je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí kúpnej ceny na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. pričom dodacia lehota je desať pracovných dní od pripísania platby na účet spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v závislosti od skladových zásob, kedy si spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. vyhradzuje právo túto lehotu na dodanie tovaru predĺžiť o nevyhnutný čas, o čom je povinná kupujúceho informovať. Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom budú odoslané kupujúcemu e-mailom v rámci potvrdenia akceptácie jeho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Suma zodpovedajúca kúpnej cene musí byť pripísaná na účet ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. najneskôr do piatich pracovných dní po doručení akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Údaje pre platbu bankovým prevodom:

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka, VÚB BANKA, č. účtu: SK 5102 0000 0000 3771 959 459

Kód banky: 0200 Ako „variabilný symbol – VS“ uveďte číslo Vašej objednávky.

10. V prípade hromadnej objednávky, t. j. objednávky s viacerými druhmi tovaru či s väčším množstvom tovaru, si obchodná spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. vyhradzuje právo zaslať – dodať tovar po častiach, teda aj vo viacerých balíkoch.

11. Reklamácie týkajúce sa rozdielu vzhľadu doručeného a objednaného tovaru, ktoré vyplynú z nesprávneho nastavenia parametrov na elektronickom prostriedku, ktorý  použil kupujúci pri uzavieraní zmluvy alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, nie sú dôvodom k vráteniu tovaru resp. nezakladá právo na odstúpenie od zmluvy.

12. Reklamácia tovaru a postup pri uplatňovaní prípadných vád tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa.  Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s podmienkami a v lehotách ustanovených v záručnom liste, ktorý obsahuje aj reklamačný poriadok. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia sa vykoná voči spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. prostredníctvom niektorej z jej nasledujúcich prevádzkarní: Bratislava: Karadžičova 7610/16, 821 08, tel. 0905 92 853, Prešov: Levočská 20, 080 01, tel.: 0905 911 237, Žilina: Antona Bernoláka 51, 010 01, tel.: 0905 293 789. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu ako aj vo forme písomného listu opatreného vlastnoručným podpisom kupujúceho, to všetko spolu s predložením reklamovaného tovaru, dokladu o zaplatení kúpnej ceny alebo dodacieho listu a záručného listu; v opačnom prípade nie je možné reklamáciu považovať za uplatnenú a túto prijať. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie písomne a o vybavení reklamácie vydá kupujúcemu písomný reklamačný protokol. Záručná doba je stanovená v záručnom liste a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je za účelom upresnenia plynutia záručnej doby pri reklamácii predložiť dodací list, na ktorom je uvedený dátum prevzatia tovaru alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru v hotovosti. Ak kupujúci nemôže predložiť uvedený doklad, má sa za to, že tovar bol kupujúcemu odovzdaný v deň uvedený na faktúre. Právo posudzovať reklamácie a rozhodovať o nich má spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, nie však dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t. j. odo dňa kedy bol tovar odovzdaný na príslušnej prevádzkarni. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. zodpovedá kupujúcemu za vady ňou určeného tovaru počas predĺženej záručnej doby, ktorej dĺžka a podmienky uplatnenia vád zo strany kupujúceho sú uvedené v záručnom liste, ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa v záručnej dobe neuplatnili. Bližšie podmienky reklamácie obsahuje záručný list, ktorého súčasťou je aj reklamačný poriadok.

13. Zásielka je dodávaná na adresu uvedenú v objednávke. Prijatie zásielky od kuriérskej služby vrátane všetkých dokladov musí kupujúci, prípadne osoba, ktorá je na to oprávnená, písomne potvrdiť na potvrdení o príjme. Od momentu podpísania potvrdenia o príjme a zaplatení kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a prechádzajú na neho nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru.

14. Tovar je dodávaný v obaloch od výrobcu. Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj návod k použitiu, záručný list, pokiaľ to povaha veci vyžaduje a ďalšie listiny, ktoré sú potrebné pre nakladanie s tovarom. Rovnako bude kupujúcemu dodaná faktúra s náležitosťami daňového dokladu a formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý môže využiť na uplatnenie práva na odstúpenie.

15. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. poskytuje na svoje výrobky záruku. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na kozmetický tovar sa riadi dátumom expirácie uvedeným na obale. Záručné podmienky na jednotlivé výrobky sú vždy súčasťou dodaného tovaru.

16. Doručenie a možné vrátenie tovaru môže uskutočniť kuriérska služba, ktorú určil ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. po dohodnutí detailov vrátenia so zamestnancom ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o..

17. Kupujúci – spotrebiteľ berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. môže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať jeho osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov uvedených na www.zepter.sk a jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené orgánom verejnej moci vrátane súdnych exekútorov a notárov za účelom plnenia zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný o svojich právach v zmysle platných a účinných predpisov Slovenskej republiky, najmä o práve požadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať u predávajúceho na základe písomnej žiadosti voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že takéto žiadosti je predávajúci povinný písomne vybaviť do 30 dní odo dňa ich doručenia, ako aj o ostatných právach.

18. Kupujúci – spotrebiteľ je v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť v listinnej podobe a to vo forme formulára doručeného spolu s tovarom alebo v inej listinnej podobe  alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení do zmluvy bolo zo strany kupujúceho odoslané najneskôr posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy pred plynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. pred prevzatím tovaru je možné prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke alebo inej zrozumiteľnej formy, ktoré doručí prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo v listinnej podobe. Následne bude zaslaná akceptácia odstúpenia od zmluvy kupujúcemu potvrdzujúcim emailom (v prípade využitia elektronických prostriedkov), ako aj v listinnej podobe. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. je v tomto prípade povinná prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. ako predávajúci nie je povinná vrátiť kupujúcemu platby uvedené v tomto ustanovení pred tým, ako jej bude doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže spätné zaslanie tovaru.

19. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

20. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet atď.) znáša každá strana samostatne podľa cien a sadzieb príslušných dodávateľov služieb platných v čase uskutočňovania daného úkonu.

21. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny dovtedy, kým na príslušnej internetovej stránke neuvedie alebo kupujúcemu neoznámi inak.

22. Kupujúci sa môže oboznámiť s etickým kódexom spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. zverejneným na internetovej stránke www.zepter.sk.

23. Pokiaľ nie je uvedené inak, zmluvné vzťahy medzi kupujúcim (najmä tým, ktorý nie je spotrebiteľom) a spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

24. Kupujúci berie na vedomie, že platnosť a účinnosť zmluvy i zmluvného vzťahu so spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. zaniká písomnou dohodou zmluvných strán ako aj v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim ak si kupujúci neprevezme tovar ani do 6 mesiacov odo dňa uplynutia dodatočne určenej lehoty na jeho vyzdvihnutie, po čom môže spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. s tovarom voľne nakladať; ustanovenia právnych predpisov o inom skončení zmluvy tým nie sú dotknuté. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak jej predmetom tovar, ktorý sa otvorením, montážou do spotrebiča alebo vyskúšaním stáva neupotrebiteľným (najmä samostatne zakúpený filter čističky vzduchu alebo filter čističky vody) alebo spotrebný tovar, ktorý je dodávaný v uzavretom obale, z ktorého bol vyňatý a z hygienických alebo iných obdobných dôvodov ho nie je možné opätovne použiť (napr. kozmetika). V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia tovaru má spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z ceny kúpeného tovaru, pričom táto je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy spoločnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o..

Zmena podmienok a záverečné ustanovenia

Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky internetového predaja. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Na objednávky zaslané pred uverejnením nových podmienok internetového predaja sa bude vzťahovať predchádzajúca verzia podmienok.

Spoločnosť ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu spôsobenú kupujúcemu jeho nedodržaním týchto podmienok.

Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. založený na podklade týchto obchodných podmienok sa uzatvára na dobu trvania záväzkov oboch strán.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje a vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami internetového predaja, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má voči predávajúcemu právo využiť systém alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 391/2015“), najmä obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a následne podľa podmienok zákona č. 391/2015 podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je najmä Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné súkromné subjekty zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom internetovej platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/odr.

Bratislava, 1.6.2023