ZEPTER AKCIOVÁ PONUKA – akčné zľavy až 35 % a darčeky v hodnote 160 EUR.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa vykonáva u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to prostredníctvom najbližšej pobočky – Bratislava: Karadžičova 7610/16, 821 08, tel. 0905 921 853, Prešov: Levočská 20, 080 01, tel. 0905 911 237, Žilina: Antona Bernoláka 51, 010 01, tel. 0905 293 789.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť osobne, alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu spolu s predložením reklamovaného tovaru, dokladu o zaplatení kúpnej ceny, alebo dodacieho listu a záručného listu; v opačnom prípade nie je možné reklamáciu považovať za uplatnenú a prijať ju. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie písomne (Protokol o prevzatí) a o vybavení reklamácie vydá kupujúcemu písomný reklamačný protokol.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu. Toto však platí len za predpokladu, že kupujúci bude tovar používať spôsobom predpísaným v návode na obsluhu a v súlade s pokynmi predávajúceho.
Predávajúci garantuje, že počas trvania záručnej doby vykoná bezodplatne opravy, alebo výmenu tých častí tovarov, na ktorých sa prejavia výrobné chyby. Oprava, alebo odstránenie závad tovaru, na ktoré sa nevzťahuje záruka, podliehajú spoplatneniu stanovenému predávajúcim. Reklamáciu možno uplatniť iba počas záručnej doby.

Záručná doba je 24 mesiacov, okrem nižšie uvedených prípadov.
Ak je na predávanom tovare, jeho obale, alebo v návode k nemu pripojenom, vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Predĺžená záruka na chyby materiálu, výrobné a funkčné vady

Nerezové nádoby a nerezové nápojové súpravy vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 316L a 304 v dĺžke 30 rokov, pokrievka Syncroclik v dĺžke 10 rokov, výrobky Quanomed v dĺžke 10 rokov, príbory Absolute, Professional, Resolute, Santoku, Olive Wood, nožnice na bylinky v dĺžke 10 rokov, ocieľky v dĺžke 10 rokov, Vreckový nôž – For All v dĺžke 10 rokov, nože séria Absolute, Felix a Olive Wood S v dĺžke 5 rokov, Bioptron v dĺžke 5 rokov, kanvice Latina v dĺžke 5 rokov, Therapy Air Ion v dĺžke 5 rokov, trojcestná kuchynská batéria WT-3WF1 a WT-3WF2 v dĺžke 5 rokov, Aqueena Pro v dĺžke 3 rokov, TUTTOLUXO v dĺžke 3 rokov, Tuttosteamy v dĺžke 3 rokov, príbory Kimono, Venus, Caprice, Senator, Set nožov: LZ -104-ZK, LZ-102-PH, Grilovacia sada, Keramické nože, Master chef – set (2ks), Profesional – set (4ks) v dĺžke 3 rokov. Predĺžená záruka na vady materiálu, výrobné alebo funkčné vady zahŕňa opravu alebo výmenu tovaru, ak je to nutné. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na obvyklé známky opotrebenia, poškodenia hrdzou a poškodenie nesprávnym používaním. Predĺžená záruka sa ďalej nevzťahuje na škrabance, optické zmeny materiálu a farby. Na termokontrol sa poskytuje záruka v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (termokontrol nedávajte do rúry na pečenie alebo na horúce plochy). Rovnaká záručná doba sa poskytuje pre ventily, časti z gumy, umelej hmoty, dreva a textilu. Na ostatný tovar je poskytovaná záruka v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Na termokontrol, časti z gumy, umelej hmoty, dreva a textilu, ako aj na ostatný tovar je poskytovaná záruka v dĺžke záručnej doby 24 mesiacov. Upozorňujeme, že termokontrol nie je možné dávať do rúry, ani na horúce plochy.

Vážený zákazník,

V prípade, že kupujúci kupuje tovar, ktorého balenie, obal alebo iné príslušenstvo sú poškodené alebo chýbajú, avšak tovar je nový, je záručná doba tovaru 24 mesiacov. Ak kupujúci kupuje tovar s vadou, ktorá však nebráni jeho riadnemu užívaniu (napríklad je prasknutý alebo poškriabaný) alebo je používaný, je záručná doba bezvadných častí tovaru 12 mesiacov. Vady tovaru alebo poškodeného alebo chýbajúceho príslušenstva, s ktorými kupujúci tovar kupuje, nie sú reklamačným ani záručným dôvodom a nie je možné na nich dojednať ani uplatniť predĺženú alebo osobitnú záruku, čím reklamáciu ani nároky zo záruky z tohto titulu nebude možné spoločnosťou ZEPTER SLOVAKIA uznať.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je za účelom upresnenia plynutia záručnej doby povinný pri reklamácii predložiť dodací list, na ktorom je uvedený dátum prevzatia tovaru, alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru v hotovosti. Ak kupujúci nemôže predložiť uvedený doklad, má sa za to, že tovar bol kupujúcemu dodaný v deň uvedený na faktúre. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa v záručnej dobe neuplatnili.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Záruka je platná a reklamáciu možno uznať iba ak :

1. tovar má vady spočívajúce v materiálovom nedostatku, alebo výrobnej chybe, ktorými sa na účely tohto poriadku rozumie absencia vlastností potrebných na jeho určené používanie v súlade s charakteristikou vlastností popísaných v jeho špecifikácii,

  1. tovar nie je poškodený okrem bežného opotrebenia,
  2. do tovaru neboli urobené žiadne zásahy neautorizovanými osobami, t.j. osobami, ktoré predávajúci na vykonanie zásahu nepoveril,
  3. sa k tovaru používalo len originálne príslušenstvo,
  4. tovar nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, najmä nebol preťažený, alebo vystavený nárazu.

Záruka sa nevzťahuje a reklamáciu nie je možné uznať na :

1. opotrebenie tovaru spôsobené bežným užívaním,
2. poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, alebo inou osobou, ktorej tento umožnil nakladanie s tovarom,
3. poškodenie tovaru spôsobené nesprávnou, neprimeranou alebo nedbanlivou manipuláciou (napr. užívaním, transportom alebo inštaláciou),

zaobchádzaním, ktoré je v rozpore s upozorneniami uvedenými v návode k tovaru (napr. nevhodným balením, či údržbou), alebo vykonaním

opráv neautorizovanou osobou (t.j. osobou, ktorú predávajúci na vykonanie opravy nepoveril),
4. použité príslušenstvo, ktoré sa opotrebovalo, alebo bolo potrebné ho vymeniť skôr ako za 24 mesiacov, napr. gély, vône, filtre, čistiace prostriedky a detergenty,
5. vadu, s ktorou bol tovar kupujúcim kupovaný.

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, nie však dlhšie ako za 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť pozáručný servis.
Práva vyplývajúce zo záruky uplatňuje kupujúci podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci postupuje pri uplatnení reklamácie a jej vybavení v zmysle ustanovení § 18 a nasl. zákona č. 250/2007.

Komerčná – predĺžená záruka a jej podmienky

1. Komerčnou – predĺženou zárukou sa rozumie odplatná alebo bezodplatná služba poskytovaná predávajúcim alebo výrobcom, ktorú si má kupujúci možnosť dokúpiť alebo ktorá môže byť poskytnutá predávajúcim alebo výrobcom zdarma (bezodplatne) a ktorá spočíva v prevzatí zodpovednosti predávajúceho za vady ním predaného tovaru, ktoré sa objavia po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby, prípadne záručnej doby stanovenej výrobcom, alebo predávajúcim (osobitná záručná doba) a to až do uplynutia tejto komerčnej – predĺženej záručnej doby.

  1. Výrobca alebo predávajúci môže stanoviť a s kupujúcim sa dohodnúť, že komerčná – predĺžená záruka k určitému výrobku alebo tovaru bude na dohodnutú dobu ním poskytovaná zdarma (bezodplatne). K takto poskytnutej komerčnej – predĺženej záruke bude v tomto prípade možné zakúpiť ďalšiu komerčnú – predĺženú záruku podľa pravidiel pre zakúpenie komerčnej – predĺženej záruky. Zoznam takýchto tovarov bude predávajúcim alebo výrobcom zverejnený a kupujúcemu poskytnutý vopred podľa jednotlivých predajných akcií.
  2. V prípade poskytnutia predĺženej záručnej doby zo strany predávajúceho sa na uplatnené práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru vzťahujú podmienky, ktoré sú uvedené v reklamačnom poriadku pri uplatnení práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru v zákonom stanovenej 24 mesačnej, resp. osobitnej záručnej dobe ak v tomto článku nie je uvedené inak. Kupujúci má z komerčnej – predĺženej záruky nárok na opravu alebo výmenu veci, pričom konkrétne rozhodnutie o spôsobe vybavenia reklamácie počas komerčnej – predĺženej záruky, prináleží predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté v dôsledku vád objavených sa v priebehu komerčnej – predĺženej záruky alebo za škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti využívať tovar v priebehu jeho reklamácie. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením vád počas komerčnej – predĺženej záruky.
  3. Predávajúci vybaví reklamáciu v komerčnej – predĺženej záruke bez zbytočného odkladu, pričom lehotou 30 dní v tomto prípade nie je viazaný. Doba komerčnej – predĺženej záruky plynie aj po dobu vybavovania reklamácie počas tejto záruky.